1. daļa

1. Aprēķināt      5 —1 .             (1 punkts)

2. Atrisināt vienādojumu log2 x = 3.        (1 punkts)

3.  Noteikt parabolas   y = x2 + 4   virsotnes koordinātas.      (1 punkts)

4. Atrisināt nevienādību √ > 5.            (1 punkts)

5. Kuba šķautnes garums ir a . Aprēķināt kuba sānu virsmas laukumu.   (1 punkts)

6. Aprēķināt    log2 sin π/6                       (2 punkti)

7. Atrisināt vienādojumu   3x+2 = ( 1/9 )x .        (3 punkti)

8. Atrisināt vienādojumu   x =  √3 —2x   .           (3 punkti)

9. Atrisināt vienādojumu    tg2 x = 3.               (3 punkti)

10. Atrisināt nevienādību    | 2x — 1 | > 3.            (3 punkti)

11. Noteikt funkcijas           definīcijas apgabalu.        (3 punkti)

12. Atrisināt nevienādību cos x > 1/2    .      Noteikt atrisinājumus intervālā (0; 2π ).         (3 punkti)

13. Dots, ka    x2  — 6x + 2 = (x + a)2 + b .    Noteikt a un b vērtības.         (3 punkti)

14. Konstruēt funkcijas              grafiku.         (3 punkti)

15. Janvāri apelsīnu cena pieauga par 10% salīdzinājumā ar decembri, bet februārī par 20% salīdzinājumā ar janvāri. Par cik procentiem pieauga cena februārī salīdzinājumā ar decembri?       (3 punkti)

16. Aprēķināt   cos x ,  ja   sin x = 1/3    un  x   ( π/2 ; π ).        (3 punkti)

17. Cik veidos no 8 žurnālistiem var izvēlēties

1)   divus žurnālistus braucienam uz Vāciju;
2)   vienu žurnālistu komandējumam uz Krieviju, bet otru uz Franciju?       (2 punkti)

 

18. Tika aptaujāti 200 cilvēki. Aptaujas rezultāti apkopoti tabulā.

       Jaunāki par 30 gadiem Vecāki par 30 gadiem Kopā
Nodarbojas ar sportu

92

34

  
Nenodarbojas ar sportu

28

46

  
Kopā                 

Noteikt varbūtību, ka nejauši izvēlēts aptaujas dalībnieks

1) nodarbojas ar sportu;
2)   ir jaunāks par 30 gadiem un nenodarbojas ar sportu.        (3 punkti)

19. Doti vektori a = (2; l) un b = (—3; 4). Noteikt

1)   vektora a garumu;

2)   vektora a — 2b koordinātas.              (2 punkti)

20.Trijstūra ABC laukums ir 15 cm2. B = 30° un mala BC ir par 4 cm garāka nekā mala AB. Aprēķināt malas AB garumu.            (3 punkti)

21. Dots taisnstūris ABCD. Uz tā garākās malas CD konstruēts pusriņķis, kura rādiuss r . Aprēķināt iesvītrotās figūras laukumu.                                    (3 punkti)

22. Regulāras četrstūra prizmas ABCDA1B1C1D1 diagonāle B1D = 6 un tā veido ar sanu skaldni DD1C1 C 30° leņķi.

Aprēķināt prizmas augstumu.         (3 punkti)

23. Cilindrā ievilkta lode, kuras rādiuss r . Aprēķināt cilindra tilpumu.    (2 punkti)

 

2. daļa

1. Atrisināt vienādojumu sistēmu            (6 punkti)

2. Kuteris nobrauca 9 km pa straumi un 14 km pret straumi, cejā kopā pavadot 60 minūtes. Straumes ātrums ir 3 km/h. Aprēķināt kutera ātrumu stāvošā ūdenī.  (6 punkti)

3. Dota funkcija    f (x) = 2x+3 — 2x+1 .

1)   Noteikt funkcijas grafika krustpunktus ar koordinātu asīm.

2)   Noteikt tās x vērtības, ar kurām funkcijas vērtības mazākas par 12.      (7 punkti)

4. Piramīdas pamats ir regulārs trijstūris. Divas sānu skaldnes ir perpendikulāras pret piramīdas pamatu. Piramīdas trešā skaldne veido ar piramīdas pamatu leņķi α un šīs skaldnes augstums ir h. Aprēķināt piramīdas tilpumu.                  (7 punkti)

                                                                                                                                                                    

5. Atrisināt vienādojumu.                        (6 punkti)

6. Atrisināt nevienādību visām parametra a vērtībām.                   (8 punkti)

 

 

Hosted by uCoz